THE FREENET.AM USER AGREEMENT (Policy and Terms of Service) - (scroll down for the English version)

FREENET.AM օգտագործողի համաձայնագիր (ծառայությունների օգտագործման պայմաններ):

Գրանցվելով Freenet.am-ում և օգտվելով Freenet.am-ի ծառայություններից` ես տալիս եմ իմ համաձայնությունը հետևյալի մասին՝

(1) Freenet.am-ի ծառայություններից օգտվելը առանձնաշնորհում է, որից Freenet.am-ի անձնակազմը կարող է ինձ զրկել ցանկացած 
   ժամանակ, եթե ես չարաշահում կամ սխալ վարք դրսևորեմ: Չարաշահման կամ սխալ վարքի օրինակ են` ցանկացած տեսակի մասսայական 
   նամակ-հաղորդագրությունների (spamming) ուղարկումը, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության խախտումները, հայհոյական, 
   լկտի կամ այլ կերպ առարկելի լեզվի գործածումը և այլն: Միայն Freenet.am-ի անձնակազմն է որոշելու, թե որ գործողություններն են 
   հանդիսանում չարաշահում կամ սխալ վարք:

(2) Freenet.am-ը իրավունք է վերապահում վերանայել Freenet.am-ում տեղադրած բոլոր տվյալները և հեռացնել դրանք, եթե Freenet.am-ի 
   անձնակազմի հայեցողության համաձայն այն պարունակում է հակաօրինական, լկտի, անարգական կամ այլ կերպ անընդունելի տեղեկություն: 
   Այս հարցում Freenet.am-ի անձնակազմը պարտավոր չէ հաշվի առնել որևէ մեկի կարծիքը կամ նախազգուշացնել որևէ մեկին:

(3) Freenet.am-ի ծառայությունները նախատեսված են միայն գրանցված օգտագործողների անձնական օգտագործման համար: Բացարձակապես 
   արգելվում է ուրիշի գրանցմանը տիրանալը կամ նրա անունից հանդես գալը: Freenet.am-ի ցանկացած ծառայությունների չափազանց 
   օգտագործումը (ինչպես օրինակ՝ շատ մեծ քանակի նամակներ ուղարկել կամ ստանալը) տվյալ գրանցման կասեցման կամ հեռացման հիմք է 
   հանդիսանում: Freenet.am-ի անձնակազմը պարտավոր չէ այդ մասին նախօրոք տեղեկացնել օգտագործողին:

(4) Freenet.am-ը իրավունք է վերապահում որոշակի ֆիքսած չափով սահմանափակել գրանցված օգտագործողներին տրամադրվող տվյալներ 
   պահելու տիրույթը:

(5) Freenet.am-ը չի երաշխավորում, որ տրամադրվող ծառայությունները գործելու են որևէ օգտագործողի սպասելիքների համաձայն, անսխալ են 
   լինելու կամ լինելու են ընդհատումներից զերծ: Freenet.am-ը պատասխանատու չէ Freenet.am-ում տեղադրած տվյալների որևէ կորստի կամ 
   վնասվելու համար, լինի դա որևէ միջադեպի կամ այլ պատճառով:

(6) Եթե օգտագործողը մեկ տարի շարունակ չօգտվի (մուտք չգործի) Freenet.am-ի իր գրանցումից, ապա Freenet.am-ը իրավունք է վերապահում 
   փակել այդ անունը և հեռացնել բոլոր տվյալները:

(7) Freenet.am օգտագործողի պարտականությունն է Freenet.am-ի անձնակազմին անմիջապես տեղեկացնել համակարգի անվտանգության խախտումների
   փաստերի մասին, այդ թվում իր գրանցման անօրեն օգտագործման մասին:

(8) Freenet.am-ի ծառայություններից օգտվելու առանձնաշնորհումը գիտակցելով` ես հաստատում եմ, որ իմ կողմից որևէ պահանջներ կամ բողոքներ 
   չեմ ներկայացնելու Freenet.am-ի անձնակազմին և Freenet.am-ի հետ առնչվող որևէ հաստատությանը՝ Freenet.am-ի ծառայություններից իմ 
   օգտվելու կամ օգտվել չկարողանալու հետ կապված:

(9) Ես պարտավորվում եմ կատարել Freenet.am-ի ծառայությունների օգտագործման բոլոր պայմանները, որոնք նշված են http://www.freenet.am/policy/ 
   հասցեում և ընդունում եմ, որ իմ պարտականությունն է հետևել այդ պայմանների փոփոխմանը:

Թարմացվել է` 20.04.2010թ.


THE FREENET.AM USER AGREEMENT (Policy and Terms of Service)

In exchange for the use of the Freenet.am Services, I understand and agree to the following:

(1) That the use of the Freenet.am is a privilege which may be revoked by the Freenet.am staff at any time for abusive conduct.
  Such conduct would include, but not be limited to any type of spamming, violation of the laws of the Republic of Armenia 
  and the use of obscene, abusive, or otherwise objectionable language. The Freenet.am staff will be the sole arbiter of 
  what constitutes obscene, abusive or objectionable content.

(2) That the Freenet.am reserves the right to review any material stored at Freenet.am and may remove any material, which 
  the Freenet.am staff, in its sole discretion, believes may be unlawful, obscene, abusive, or otherwise objectionable.

(3) That all information, services and features provided by Freenet.am are intended for the private use of its users. 
  Deliberate forging another's user account is prohibited. Any type of excessive use of the Freenet.am services, such as 
  excessive incoming or outgoing email, justifies suspention or cancellation of the offending account without prior notice 
  to the user.

(4) That the Freenet.am reserves the right to establish limits (quotas) on Freenet.am account file space.

(5) That the Freenet.am does not warrant that the functions of the Freenet.am services will meet any specific requirements 
  you may have, or that it will be error free or uninterrupted; nor shall it be liable for any direct or indirect, 
  incidental, or consequential damages (including lost data, information, or profits) sustained or incurred in connection 
  with the use, operation, or inability to use the system.

(6) In case the User will not login to his/her Freenet.am Account for a period of one year, Freenet.am may terminate that Account
  and remove all the data contained there.

(7) Freenet.am Users must promptly notify Freenet.am staff of any breach of security related to the Freenet.am Services, 
  including unauthorized use of their account. 

(8) In consideration for the privilege of using the Freenet.am services I hereby release the Freenet.am, its staff, 
  and any institutions with which they are affiliated from any and all claims of any nature arising from my use, or 
  inability to use the Freenet.am.

(9) That the form and nature of the Services which Freenet.am provides as well as the Freenet.am Policy and Terms of Service 
  may change from time to time without prior notice to me. It is my responsibility to keep up on the current Freenet.am 
  Policy and Terms of Service, which is available at http://www.freenet.am/policy/

Updated as of 20.04.2010